Algemene
voorwaarden

1. De huurder wordt geacht de 2pk'tjes / mehari in goede staat te hebben ontvangen (zie beschrijving). De verhuurder wordt geacht de 2pk'tjes / mehari in goede staat te hebben afgeleverd. Bij het afleveren van de 2pk'tjes / mehari krijgt de huurder uitleg over de werking hiervan.

2. De huurder dient zich te allen tijde aan de Belgische wetgeving te houden. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoordelijke manier om te gaan met de 2pk'tjes / mehari.

3. De huurder betaalt het volledige huurbedrag en de borg voor het ontvangen van de 2pk'tjes / mehari.

4. Bij het parkeren van de 2pk'tjes / mehari dient de huurder de nodige voorzorgen te nemen tegen diefstal.

5. De huurder is verantwoordelijk voor schade aan de 2pk'tjes / mehari ten gevolge van diefstal of andere schade, hoe ook veroorzaakt, ongeacht of dit een gevolg is van schuld van de huurder of derden. Bij schade, van welke aard ook, dient de verhuurder onmiddellijk ingelicht te worden om verdere afspraken te maken. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de 2pk'tjes / mehari en het huurderving. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.

6. Het huren van de 2pk'tjes / mehari gebeurt op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan de huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.

7. Het is de huurder niet toegestaan de 2pk'tjes / mehari uit te lenen, onder te verhuren of af te staan. Het is ook verboden om onderweg passagiers mee te nemen die geen deel uitmaken van de huurovereenkomst! De gehuurde 2pk'tjes / mehari mag enkel gebruikt worden voor het vervoer van personen & enkel op verharde wegen.

8. De huurder zal als een goede beheerder de 2pk'tjes / mehari verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. De verhuurder heeft ten alle tijden het recht de 2pk'tjes / mehari in te nemen na vermeend misbruik, en dit zonder enige vergoeding van de huursom.

9. De verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

10. Annuleringen of wijzigingen door de huurder dienen minimaal 1 week van te voren te worden ingediend, betaalde voorschotten vervallen in elk geval. Annuleringen omwille van slecht weer (aanhoudende regen) gebeuren in samenspraak de dag zelf, eventueel de dag ervoor. De verhuurder is te allen tijde gemachtigd de verhuur te annuleren.

11. De huurder betaalt een waarborg van € 300,00 per wagen voor de aanvang van de huurperiode. Deze borg krijgt de huurder terug na de huurperiode, als de wagen in dezelfde staat (zie beschrijving), als bij ontvangst, teruggebracht wordt. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van eventuele schade te verrekenen met de bedrag van de waarborg. Onverminderd het recht van de verhuurder op aanvullende schadevergoeding.

12. De 2pk'tjes / mehari worden afgeleverd met een volle tank, goed voor +/- 250 – 300 km.

13. De huurder dient zich met een geldig en herkenbare identiteitskaart te legitimeren en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B, de huurder is minstens 23 jaar oud & minimaal 1 jaar in het bezit van een Belgisch rijbewijs.

14. Verzekering: Er wordt tussen partijen overeengekomen dat de 2pk'tjes / mehari worden verhuurd zonder chauffeur. De 2pk'tjes / mehari wordt aangewend voor onbetaald vervoer van personen en zaken. Bij een gebeurlijk schadegeval zijn volgende vrijstellingen van toepassing op de waarborg BA €500,00 voor bestuurders ouder dan 23 jaar. Bestuurders jonger dan 23 jaar zijn uitgesloten. Minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig Belgisch rijbewijs. Bij schade met zware fout (slechte huisvaderstijl) zal deze waarborg ingehouden worden en vallen alle kosten ten laste van de huurder met een maximum van € 12.500,00 per 2pk'tje of € 19.000,00 voor een mehari (totall loss). Voor wat betreft de aard en omvang van de dekking wordt verwezen naar de daarop toepasselijke polisvoorwaarden, waarvan een kopie in 2pk'tjes / mehari ter beschikking ligt. Huurder verklaart van die kopie van die polisvoorwaarden kennis te hebben genomen, met de inhoud daarvan bekend te zijn en de inhoud daarvan te aanvaarden.

15. Wij leveren onze 2pk'tjes / mehari steeds in goede staat zonder chauffeur, dit betekent dat u zelf de 2pk'tjes / mehari komt halen en terug brengen.

16. Indien wij de 2pk / mehari ter plaatse moeten brengen & afhalen (bvb. Trouw / communie / …) hanteren wij een km tarief van € 1,00 / km beginnende vanaf Kruisem.

17. Technische bijstand: Onze 2pk'tjes / mehari genieten altijd van een onderhoud uitgevoerd door een professionele automonteur. Daar het oude wagens zijn is een technisch mankement niet onmogelijk. Indien dit zou voorvallen doen wij er altijd alles aan om dit ter plaatse op te lossen of om een vervangwagen te brengen tijdens de verhuring in een straal van 30 km van bij de2Pk'tjes. Indien er toch een panne zou zijn en we deze niet kunnen verhelpen kan dit nooit een aanleiding zijn om kortingen te bekomen of huurgelden terug te vragen.