Algemene
voorwaarden

1. De huurder wordt geacht de wagen in goede staat te hebben ontvangen (zie beschrijving). De verhuurder wordt geacht de wagen in goede staat te hebben afgeleverd. Bij het afleveren van de wagen krijgt de huurder uitleg over de werking hiervan.

2. De huurder dient zich te allen tijde aan de Belgische wetgeving te houden. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoordelijke manier om te gaan met de wagen.

3. De huurder betaalt het volledige huurbedrag en de borg voor het ontvangen van de wagen.

4. Bij het parkeren van de wagen dient de huurder de nodige voorzorgen te nemen tegen diefstal.

5. De huurder is verantwoordelijk voor schade aan de wagen ten gevolge van diefstal of andere schade, hoe ook veroorzaakt, ongeacht of dit een gevolg is van schuld van de huurder of derden. Bij schade, van welke aard ook, dient de verhuurder onmiddellijk ingelicht te worden om verdere afspraken te maken. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de wagen en het huurderving. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.

6. Het huren van de wagen gebeurt op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan de huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.

7. Het is de huurder niet toegestaan de wagen uit te lenen, onder te verhuren of af te staan. Het is ook verboden om onderweg passagiers mee te nemen die geen deel uitmaken van de huurovereenkomst! De gehuurde wagen mag enkel gebruikt worden voor het vervoer van personen & enkel op verharde wegen.

8. De huurder zal als een goede beheerder de wagen verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. De verhuurder heeft ten alle tijden het recht de wagen in te nemen na vermeend misbruik, en dit zonder enige vergoeding van de huursom.

9. De verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

10. Annuleringen of wijzigingen door de huurder dienen minimaal 1 week van te voren te worden ingediend, betaalde voorschotten vervallen in elk geval. Annuleringen omwille van slecht weer (aanhoudende regen) gebeuren in samenspraak de dag zelf, eventueel de dag ervoor. De verhuurder is te allen tijde gemachtigd de verhuur te annuleren.

11. De huurder betaalt een waarborg van € 300,00 per wagen voor de aanvang van de huurperiode. Deze borg krijgt de huurder terug na de huurperiode, als de wagen in dezelfde staat (zie beschrijving), als bij ontvangst, teruggebracht wordt. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van eventuele schade te verrekenen met de bedrag van de waarborg. Onverminderd het recht van de verhuurder op aanvullende schadevergoeding.

12. De wagens worden afgeleverd met een volle tank, goed voor +/- 250 – 300 km.

13. De huurder dient zich met een geldig en herkenbare identiteitskaart te legitimeren en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B, de huurder is minstens 23 jaar oud & minimaal 1 jaar in het bezit van een Belgisch rijbewijs.

14. Verzekering: Er wordt tussen partijen overeengekomen dat de voertuigen worden verhuurd zonder chauffeur. Het voertuig wordt aangewend voor onbetaald vervoer van personen en zaken. Bij een gebeurlijk schadegeval zijn volgende vrijstellingen van toepassing op de waarborg BA €750,00 voor bestuurders ouder dan 23 jaar. Bestuurders jonger dan 23 jaar zijn uitgesloten. Minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig Belgisch rijbewijs. Bij schade met zware fout (slechte huisvaderstijl) zal deze waarborg ingehouden worden en vallen alle kosten ten laste van de huurder met een maximum van € 12.500,00 per wagen (total loss). Voor wat betreft de aard en omvang van de dekking wordt verwezen naar de daarop toepasselijke polisvoorwaarden, waarvan een kopie in wagen ter beschikking ligt. Huurder verklaart van die kopie van die polisvoorwaarden kennis te hebben genomen, met de inhoud daarvan bekend te zijn en de inhoud daarvan te aanvaarden.

15. Wij leveren onze wagens steeds in goede staat zonder chauffeur, dit betekent dat u zelf de wagen komt halen en terug brengen.

16. Indien wij de wagen ter plaatse moeten brengen & afhalen (bvb. Trouw / communie / …) hanteren wij een km tarief van € 1,00 / km beginnende vanaf Kruisem.

17. Technische bijstand: Onze 2 Pk'tjes genieten altijd van een onderhoud uitgevoerd door een professionele automonteur. Daar het oude wagens zijn is een technisch mankement niet onmogelijk. Indien dit zou voorvallen doen wij er altijd alles aan om dit ter plaatse op te lossen of om een vervangwagen te brengen tijdens de verhuring in een straal van 30 km van bij de2Pk'tjes.